Newsletter

Regulamin newslettera TRE ALBERI

§ 1 DEFINICJE

Newsletter – jest to usługa nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną, dzięki której Usługobiorca na własne życzenie może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości związane z działalnością Usługodawcy.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Serwis – strona  internetowa prowadzona przez Usługodawcę, na której istnieje możliwość zapisania się do Newslettera.
Usługodawca – Jadwiga Wierzbicka, prowadząca działalność gospodarczą TRE ALBERI Jadwiga Wierzbicka, al. Armii Krajowej 66/210, 42-200 Częstochowa, NIP: 5731513142.
Usługobiorca – jest to każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 NEWSLETTER

 1. Z usługi Newslettera Usługobiorca może skorzystać dobrowolnie.
 2. Aby skorzystać z usługi Newslettera niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci internetowej oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w chwili zapisania się do Newslettera.
 4. W celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, Usługobiorca najpierw podaje w przeznaczonym do tego miejscu w serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi,a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia żadnych kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: rodo@trealberi.com
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 REKLAMACJE

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail:rodo@trealberi.com.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać z mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

§ 4 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z usługi Newslettera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)o ochronie danych (RODO).

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: rodo@trealberi.com, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 6. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Konsumentem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 7. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.